Podmienky na uplatnenie zľavy prostredníctvom bodového systému

verzia 1.1, vydané 03.02.2009 spoločnosťou Sofea, s. r. o., ktoré určujú časť obsahu zmluvy podľa ˜273 zákona 513/1991 (ďalej Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. „Poskytovateľom bodovg sa rozumie spoločnosť Sofea, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1334/19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 44 185 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20643/L.

2. „Objednávateľomg sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej poskytovateľ bodov poskytuje služby alebo predáva tovar na základe jej objednávky.

3. „Použité bodyg sú tie platné body objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ požiada o zľavu a táto zľava bude poskytnutá spoločnosťou Sofea, s. r. o. podľa tohto bodového systému.

4. Tieto podmnienky na uplatnenie zľavy prostredníctvom bodového systému (ďalej aj ako bodový systém) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom bodov, ak s nimi objednávateľ vyjadrí písomný súhlas.

 

II. Subjekt pre udelenie bodov

Subjektom, ktorému sú udelené body podľa tohto bodového systému, je objednávateľ, ktorý uhradí odmenu spoločnosti Sofea, s. r. o. za je služby alebo tovary.

 

III. Hodnota bodu na uplatnenie zľavy

Každý platný bod zodpovedá nároku uplatniť si zľavu 0.01 € na akúkoľvek službu alebo tovar.

 

IV. Výpočet získaných bodov

Body možno získať len za služby a tovar, pri ktorých je tak výslovne uvedené a je uvedný tiež percentuálny podiel, ktorý slúži na výpočet počtu bodov. Počet bodov za službu alebo tovar sa vypočíta ako súčin základu za službu alebo tovar bez DPH a čísla menšieho ako 1 zodpovedajúcemu percentuálnemu podielu na výpočet bodov za službu alebo tovar. Hodnota udelených bodov je súčtom bodov za jednotlivé služby alebo tovary zaokrúhlená na celé body smerom nadol.

Základom na určenie bodov je suma v vyjadrená centoch meny euro

 

V. Platnosť bodov

Udelené platné body možno použiť na uplatnenie zľavy do 12 mesiacov odo dňa posledného udelenia bodov. Po tomto dátume sa stávajú udelené body neplatné. Body možno využiť len na uplatnenie zľavy na poskytovanie služieb a predaj tovaru spoločnosťou Sofea, s. r. o. Body nie sú vymeniteľné za peniaze alebo ich hodnotový ekvivalent.

 

VI. Priznanie bodov

Počet udelených bodov uvedie spoločnosť Sofea, s. r. o. na faktúre vystavenej za služby a tovary. Na faktúre uvedie i celkový počet bodov platných k dátumu vystavenia faktúry i celkový počet bodov platných po uhradení faktúry. V momente uhradenia faktúry objednávateľom sa udelené body stávajú platné.

 

VII. Uplatnenie zľavy

Zľavu za získané platné body uplatňuje objednávateľ mailom alebo písomne pri objednávke najneskôr do termínu vystavenia faktúry spoločnosťou Sofea, s. r. o.. Z výšky celkovej kalkulovanej úhrady bez DPH sa odpočíta zľava v hodnote platných bodov objednávateľa. Takto použité body sa odpočítajú z celkového počtu bodov platných pred uplatnením zľavy. Počet použitých bodov uvedie spoločnosť Sofea, s. r. o. na faktúre.

 

VIII. Uplatnenie bodového systému

Uplatnenie zľavy podľa bodového systému je podmienené písomným súhlasom objednávateľa s podmienkami bodového systému. Písomným súhlasom sa rozumie i súhlas prostredníctvom elektronickej pošty. Okrem súhlasu objednávateľa musí objednávateľ uviesť meno, adresu sídla alebo bydliska, jeho identifikačné číslo, ak mu je pridelené, dátum a miesto vykonania súhlasu.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Znenie týchto podmienok je záväzné pre zmluvné strany.

2. Tieto podmienky sú zverejnené na internete, a to na doméne www.sofea.sk. V prípade rozdielu medzi písomným vyhotovením podmienok a ich verziou zverejnenou na internete má prednosť verzia zverejnená na internete, ktorá je jedinou autentickou verziou podmienok spoločnosti Sofea, s. r. o.

3. V prípade zmeny podmienok, sa vzťahy medzi zmluvnými stranami posudzujú podľa platných podmienok s tým, že platné body pridelené podľa predchádzajúcich podmienok ostávajú v platnosti podľa podmienok, na základe ktorých boli body pridelené. Zhotoviteľ zverejní okrem podmienok i jej verziu a ich časovú platnosť na doméne www.sofea.sk.

4. Tieto podmienky spoločnosti Sofea, s. r. o. sú platné a záväzné pre zmluvné strany odo dňa 3.februára 2009. Zároveň sa odo dňa 3.februára 2009 ruší platnosť podmienok na uplatnenie zľavy prostredníctvom bodového systému, verzia 1.0.