Všeobecné obchodné podmienky pre prekladateľské služby,

verzia 1.0, vydané 1.10.2008 spoločnosťou Sofea, s. r. o., ktoré určujú časť obsahu zmluvy podľa ˜273 zákona 513/1991 (ďalej Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. „Zhotoviteľomg sa rozumie spoločnosť Sofea, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1334/19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 44 185 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20643/L.

2. „Objednávateľomg sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej na základe jej objednávky poskytuje zhotoviteľ služby.

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa spolu ďalej označujú aj ako zmluvné strany.

4. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká na základe objednávky objednávateľa, ktorá je urobená elektronickou poštou, vyplnením a odoslaním formulára na internetovej stránke zhotoviteľa, faxom, písomnou formou alebo objednávkou urobenou osobne a na základe potvrdenia tejto objednávky zhotoviteľom. Zmluva sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ˜536 až ˜565 Obchodného zákonníka o zmluve o dielo, ak je objednávateľ podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, a týmito podmienkami a ˜631 až ˜643 Občianskeho zákonníka o zmluve o dielo, ak objednávateľ je nepodnikajúca fyzická alebo právnická osoba.

5. Tieto všeobecné obchodné podmnienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak s nimi objednávateľ vyjadrí písomný súhlas. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené ináč.

 

II. Náležitosti a potvrdenie objednávky

1.  Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkárne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

b) druh a rozsah požadovaných služieb,

c) druh a formát média dodávaného objednávateľom na vykonanie služieb,

d) požadované cieľové médium a jeho formát,

e) požadovaný termín dodania služieb,

f) požadovaný spôsob dodania poskytovaných služieb,

g) vyhlásenie objednávateľa o znalosti práv tretích osôb, ktorými môže byť zaťažený predmet     objednávky,

i) súhlas objednávateľa s týmito všeobecnými podmienkami.

2. Pred potvrdením objednávky musia byť zdrojové podklady potrebné na vykonanie služby dodané zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, telefonicky, faxom, písomne alebo osobne.

3. Ak zhotoviteľ nepotvrdí objednávateľovi prijatie objednávky alebo má výhrady voči objednávke, zmluvný vzťah nevznikne. V prípade výhrad voči objednávke musí predchádzať potvrdeniu prijatia objednávky dohoda medzi zmluvnými stranami.

4. Ak zmluva o nevznikne, zhotoviteľ vráti bez zbytočného odkladu objednávateľovi všetky už predtým dodané podklady na poskytnutie služieb,

 

III. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je poskytnutie prekladateľských služieb, a to najmä zhotovenie prekladov, jazykových korektúr a lokalizácií pre objednávateľa (ďalej len „prekladg) na základe objednávky uskutočnenej objednávateľom a jej prijatím potvrdenej zhotoviteľom .

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť preklad podľa dohody, a to v určenom jazyku a odovzdať preklad objednávateľovi dohodnutým spôsobom v dohodnutom termíne. V prípade nedodržania termínu odovzdania zhotoviteľom si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú zľavu z účtovanej služby a to 1% z dohodnutej sumy za preklad za každý započatý deň omeškania, no najviac do výšky dohodnutej odmeny za preklad. Ak však porušenie povinnosti odovzdať preklad do dohodnutého termínu spočíva v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa, právo na zmluvnú zľavu nevzniká.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu plnenia podľa článku VII.

3. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi riadne a včasné prijatie prekladu elektronickou poštou alebo písomne. Ak objednávateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, a ani do 3 pracovných dní po uplynutí termínu odovzdania prekladu neurguje dodanie prekladu elektronickou poštou alebo písomne, preklad sa považuje za riadne a včasne odovzdaný objednávateľovi. Preklad sa považuje za odovzdaný načas i vtedy, ak na základe urgencie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi preklad znova a dokáže, že ho už raz objednávateľovi odoslal do dohodnutého termínu odovzdania.

4. Neprevzatím hotového prekladu bez predchádzajúceho zrušenia objednávky objednávateľom nezaniká objednávateľovi povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za zhotovenie prekladu podľa už dohodnutých podmienok.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s obsahom zmluvy, s informáciami v akomkoľvek dokumente dodanom objednávateľom a samotným dokumentom ako s prísne dôvernými. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ďalej kopírovať ani poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korekcie alebo inej úpravy textu.

 

V. Reklamácia

1. Objednávateľ je povinný skontrolovať zhotovený preklad čo najskôr po odovzdaní prekladu zhotoviteľom, najneskôr do 21 dní odo dňa odovzdania prekladu zhotoviteľom. Reklamáciu uplatní objednávateľ písomne bez zbytočného odkladu po povinnosti skontrolovať preklad. V reklamácií musí byť uvedený dôvod a konkrétne popísaný charakter nedostatkov.

2. Preklad má nedostatky, ak nie je uskutočnený v súlade s obsahom potvrdenej objednávky.

3. Preklad má tiež nedostatky ak sa preukázateľne líši od zmyslu zdrojového textu alebo má preukázateľne závažné gramatické chyby.

4. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú, zabezpečí nápravu na vlastné náklady. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 1% za každý deň od uplatnenia reklamácie objednávateľom za nedostatky podľa odseku 3, najviac však do výšky dohodnutej odmeny za objednaný preklad. Ak ide o nedostatky podľa odseku 2, zmluvná pokuta je 1 % za každý deň od uplatnenia reklamácie, najviac však 20% ceny prekladu.

5. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť reklamácie objednávateľa za nedostatky podľa odseku 3, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor mimosúdnou cestou prostredníctvom nezávislého súdneho prekladateľa. Tento bude určený dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov. Preddavky spojené s vyhotovením posudku zdieľajú v rovnakej výške s tým, že zhotoviteľ bude znášať náklady na zhotovenie posudku úmerne len podľa počtu úspešných bodov reklamácie objednávateľa zo všetkých bodov, ktoré sú predmetom posudku.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných objednávateľom.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy vtedy, ak sa vyskytli po uzatvorení zmluvného vzťahu na jej strane neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu záväzku. Odstúpenie zmluvy musí byť oznámené druhej strane písomne.

2. Po potvrdení prijatia objednávky zhotoviteľom, odstúpenie od zmluvy objednávateľom zaväzuje objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi pomernú časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu, najmenej však 10 % z celkovej odmeny za preklad. Objednávateľ berie na vedomie, že množstvo preloženého textu je približne úmerné uplynutému času od prijatia objednávky.

3. Po potvrdení prijatia objednávky zhotoviteľom, odstúpenie od zmluvy zhotoviteľom zaväzuje zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi náhradu škody za nevykonaný preklad. Náhrada sa vypočíta z pomeru už ušlého času k celkovému času, za ktorý sa mal preklad vykonať, najviac do dohodnutej ceny prekladu. Zhotoviteľ však nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne odstúpením od uzatvorenej zmluvy, ak spočíva v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa.

 

VII. Cena a platobné podmienky

1. Podkladom pre zmluvnú odmenu za preklad je platný cenník prekladateľských služieb zhotoviteľa, ktorý je súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

2. Ceny a podmienky za služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa určia dohodou zmluvných strán.

3. Podkladom na úhradu odmeny za preklad je faktúra vystavená zhotoviteľom a splatná ku dňu uvedenom na faktúre.

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi preddavkovú faktúru splatnú v termíne uvedenom na faktúre.

5. Zhotoviteľ môže uplatniť právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska a platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pri oneskorenej platbe je úhrada objednávateľa najskôr započítaná na úroky z omeškania a až potom na samotnú odmenu za preklad.

6. Akákoľvek platba zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet zhotoviteľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti zhotoviteľom.

 

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi, ak bude preklad určený na dalšiu reprodukciu, kopírovanie, tlač alebo podobné rozmnožovanie.

2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy. Predovšetkým pre zdrojové texty obsahujúce skratky, špeciálne a odborné výrazy je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi pomocné materiály alebo konzultovať odbornú terminológiu Ak objednávateľ túto povinnosť poruší, zhotoviteľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré súvisia s porušením tejto povinnosti.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a vynaloží všetko úsilie aby bol preklad správny. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky objednávateľa ako aj zmluvné dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ nemôže zaručiť, že bude spĺňať subjektívne preferencie objednávateľa, jeho zástupcu, agenta alebo zúčastnených tretích strán na preklad. Zhotoviteľ taktiež nenesie zodpovednosť za následnú škodu alebo stratu zapríčinenú nesprávnou alebo inou interpretáciou prekladu. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotovenej zákazky zodpovedá zhotoviteľ do výšky odmeny za preklad.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri objednávke prekladu, o ktorom vie, že je zaťažený právami tretích osôb, ako je napríklad autorské a priemyselné právo, bude postupovať v súlade so zákonmi, ktoré sa týkajú týchto práv. Objednávateľ vyhlasuje, že nesie všetku zodpovednosť za prípadné dôsledky, ak si objedná preklad, o ktorom vie, že je zaťažený právom tretích osôb a túto skutočnosť neoznámi zhotoviteľovi pri objednávke prekladu. Objednávateľ si je vedomý, že pri zhotovení prekladu na základe uzavretej zmluvy je zhotoviteľ povinný postupovať podľa podkladov, ktoré mu predložil objednávateľ podľa uzavretej zmluvy. Zhotoviteľ má právo odmietnuť zhotovenie prekladu, ak rozsah alebo obsah objednaného prekladu naznačujú možnosť porušenia práv tretích osôb.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Ak tieto obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona číslo 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov ak je objednávateľ podnikateľom podľa Obchodného zákonníka,. Ak je objednávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka,, riadia sa právne vzťahy, ktoré nie sú neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dohodami medzi zmluvnými stranami, Občianskym zákonníkom.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami a na základe vzájomnej dohody. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

3. Písomné dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom odchýľujúce sa od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.

4. Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

5. Tieto obchodné podmienky sú zverejnené na internete, a to na doméne www.sofea.sk. V prípade rozdielu medzi písomným vyhotovením obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na internete má prednosť verzia zverejnená na internete, ktorá je jedinou autentickou verziou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Sofea, s. r. o.

6. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami posudzujú podľa platných obchodných podmienok v čase vzniku zmluvy medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ zverejní okrem obchodných podmienok i jej verziu a ich časovú platnosť na doméne www.sofea.sk.

8. Tieto podmienky spoločnosti Sofea, s. r. o. sú platné a záväzné pre zmluvné strany odo dňa 1.októbra 2008.