Všeobecné obchodné podmienky pre tlmočnícke služby,

 

verzia 1.0, vydané 15.01.2009 spoločnosťou Sofea, s. r. o., ktoré určujú časť obsahu zmluvy podľa ˜273 zákona 513/1991 (ďalej Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. „Poskytovateľomg sa rozumie spoločnosť Sofea, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1334/19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 44 185 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20643/L.

2. „Objednávateľomg sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej na základe jej objednávky poskytuje poskytovateľ služby.

3. Poskytovateľ a objednávateľ sa spolu ďalej označujú aj ako zmluvné strany.

4. Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká na základe objednávky objednávateľa, ktorá je urobená elektronickou poštou, vyplnením a odoslaním formulára na internetovej stránke poskytovateľa, faxom, písomnou formou alebo objednávkou urobenou osobne, a na základe potvrdenia tejto objednávky poskytovateľom. Zmluva sa riadi obchodnými podmienkami Obchodného zákonníka, ak je objednávateľ podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, všeobecnými podmienkami Občianskeho zákonníka, ak objednávateľ je nepodnikajúca fyzická alebo právnická osoba, a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami .

5. Tieto všeobecné obchodné podmnienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom, ak s nimi objednávateľ vyjadrí písomný súhlas. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené ináč.

 

II. Náležitosti a potvrdenie objednávky

1.  Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkárne alebo bydliska príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

b) rozsah požadovaných tlmočníckych služieb,

e) požadovaný termín a miesto realizácie tlmočníckych služieb,

i) súhlas objednávateľa s týmito všeobecnými podmienkami.

2. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, telefonicky, faxom, písomne alebo osobne.

3. Ak poskytovateľ nepotvrdí objednávateľovi prijatie objednávky alebo má výhrady voči objednávke, zmluvný vzťah nevznikne. V prípade výhrad voči objednávke musí predchádzať potvrdeniu prijatia objednávky dohoda medzi zmluvnými stranami.

4. Ak zmluva o nevznikne, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu objednávateľovi všetky už predtým dodané podklady na poskytnutie služieb,

 

III. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je poskytnutie tlmočníckych služieb pre objednávateľa (ďalej len „tlmočenieg) na základe objednávky uskutočnenej objednávateľom a jej potvrdením poskytovateľom.

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tlmočenie dohodnutým spôsobom v stanovených jazykoch v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa dohody s objednávateľom.

2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi účel, na ktorý bude tlmočenie použité, a to, či bude zaznamenané, akým spôsobom a aký je účel záznamu. Ak tak objednávateľ neurobí, na reklamácie súvisiace s účelom tlmočenia nebudú akceptované.

3. Objednávateľ je povinný poslať poskytovateľovi najneskôr 3 dni pred vykonaním tlmočenia podkladové materiály (pomocné texty, učebné texty, príručky, obsah stretnutia, rokovania, prednášky, školenia). Ak tak neurobí, neskoršie reklamácie týkajúce sa terminológie nebudú akceptované. Objednávateľ tiež zabezpečí tlmočenie technickými prostriedkami, ak si to bude spôsob tlmočenia vyžadovať.

4. Objednávateľ alebo ním písomne poverený pracovník je povinný písomne potvrdiť  začiatok i koniec poskytovania tlmočenia a taktiež, že tlmočenie prebehlo riadne a včas.

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu plnenia podľa článku VIII.

6. Odmietnutím tlmočenia bez predchádzajúceho zrušenia objednávky objednávateľom nezaniká objednávateľovi povinnosť zaplatiť poskytovateľovi odmenu v plnej výške za tlmočenie podľa už dohodnutých podmienok.

7. Právo na odmenu za celý čas plnenia tlmočenia vzniká poskytovateľovi aj v prípade, že objednávateľ plne nevyužije dohodnutý čas tlmočenia.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s obsahom zmluvy, s informáciami a metriálmi získanými pred a počas tlmočenia ako s prísne dôvernými. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ďalej poskytovať tretím osobám. Poskytovateľ sa zaväzuje, že s tretími osobami, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom poskytnutia tlmočenia pre objednávateľa uzavrie pre tlmočením dohodu o mlčanlivosti vo vzťahu k iným osobám.

 

V. Doprava, ubytovanie a stravovanie tlmočníka

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka z miesta jeho bydliska do miesta tlmočenia primeraným dopravným prostriedkom alebo uhradiť cestovné náklady tlmočníka v plnej výške v prípade vlastnej dopravy. V prípade, že doprava do miesta tlmočenia trvá viac ako 30 minút, vzniká poskytovateľovi nárok na náhradu za stratený čas tlmočníka podľa cenníka alebo podľa dohody s objednávateľom.

2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie tlmočníka podľa vopred dohodnutých podmienok.

3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch hodinách tlmočenia, ináč len na základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom.

4. V prípade, že tlmočenie trvá viac ako 8 hodín vrátane prestávok, má právo poskytovateľ žiadať príplatok za tlmočenie.

5. Poskytovateľovi vzniká právo na náhradu za čas premeškaný tlmočníkom v súvislosti s poskytovaním tlmočenia.

 

VI. Reklamácia

1. Reklamáciu uplatní objednávateľ písomne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 21 dní odo dňa vykonania tlmočenia. V reklamácií musí byť uvedený dôvod a konkrétne popísaný charakter nedostatkov.

2. Tlmočenie má nedostatky, ak nie je uskutočnené v súlade s obsahom potvrdenej objednávky.

3. Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú, je poskytovateľ povinný poskytnúť primeranú zľavu z dohodnutej odmeny za tlmočenie alebo vrátiť objednávateľovi primeranú časť z už uhradenej odmeny za tlmočenie. Poskytovateľ ručí za škodu spôsobenú nedostatkami tlmočenia maximálne do dohodnutej odmeny za tlmočenie.

4. Ak poskytovateľ neuzná oprávnenosť reklamácie objednávateľa za nedostatky podľa odseku 3, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor mimosúdnou cestou prostredníctvom nezávislého arbitra, pokiaľ možno súdneho prekladateľa. Arbiter bude vybratý na základe dohody zmluvných strán.  Preddavky spojené s vyhotovením posudku zdieľajú v rovnakej výške s tým, že poskytovateľ bude znášať celkové náklady na zhotovenie posudku úmerne len podľa počtu úspešných bodov reklamácie objednávateľa zo všetkých bodov, ktoré sú predmetom posudku. Pri reklamácii posúdenej arbitrom ako oprávnenej sa postupuje primerane ako v bode 3.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných objednávateľom.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie objednávky

1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy vtedy, ak sa vyskytli po uzatvorení zmluvného vzťahu na jej strane neodstrániteľné prekážky, brániace splneniu záväzku. Odstúpenie zmluvy musí byť oznámené druhej strane písomne.

2. Po potvrdení prijatia objednávky poskytovateľom, objednávateľ môže bezplatne zrušiť takúto objednávku najneskôr 72 hodín pred dohodnutým termínom začatia tlmočenia. Pri zrušení potvrdenej objednávky od 72 do 24 hodín pred dohodnutým začatím tlmočenia sa objednávateľ zaväzuje uhradiť poskytovateľovi poplatok vo výške 20 percent z dohodnutej odmeny za tlmočenie. Pri zrušení potvrdenej objednávky menej od 24 hodín do 12 hodín pred dohodnutým začatím tlmočenia  sa objednávateľ zaväzuje uhradiť poskytovateľovi poplatok vo výške 50 percent z dohodnutej odmeny za tlmočenie.  Pri zrušení potvrdenej objednávky menej ako 12 hodín pred dohodnutým začatím tlmočenia sa objednávateľ zaväzuje uhradiť poskytovateľovi poplatok vo výške 100 percent z dohodnutej odmeny za tlmočenie.

3. Po potvrdení prijatia objednávky poskytovateľom, poskytovateľ môže bezplatne zrušiť takúto objednávku najneskôr 72 hodín pred dohodnutým termínom začatia tlmočenia. Pri zrušení potvrdenej objednávky od 72 do 24 hodín pred dohodnutým začatím tlmočenia sa poskytovateľ zaväzuje objednávateľovi uhradiť poplatok vo výške 50 percent z dohodnutej odmeny za tlmočenie. Pri zrušení potvrdenej objednávky menej ako 24 hodín pred dohodnutým začatím tlmočenia sa poskytovateľ zaväzuje objednávateľovi uhradiť poplatok vo výške 100 percent z dohodnutej odmeny za tlmočenie. Poskytovateľ však nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne odstúpením od uzatvorenej zmluvy, ak spočíva v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť poskytovateľa.

 

VIII. Cena a platobné podmienky

1. Podkladom pre zmluvnú odmenu za preklad je platný cenník tlmočníckych služieb poskytovateľa, ktorý je súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Vzájomnou dohodou možno dohodnúť i iné ceny ako uvedené v cenníku.

2. Ceny a podmienky za služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa určia dohodou zmluvných strán.

3. Podkladom na úhradu odmeny za tlmočenie je faktúra vystavená poskytovateľom a splatná dňa uvedenom na faktúre.

4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi preddavkovú faktúru splatnú v termíne uvedenom na faktúre.

5. Poskytovateľ môže uplatniť právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska a platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pri oneskorenej platbe je úhrada objednávateľa najskôr započítaná na úroky z omeškania a až potom na samotnú odmenu za preklad.

6. Akákoľvek platba zo strany objednávateľa voči poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti poskytovateľom.

 

IX. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy. Ak objednávateľ túto povinnosť poruší, poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré súvisia s porušením tejto povinnosti.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a vynaloží všetko úsilie aby bolo tlmočenie správne. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky objednávateľa ako aj zmluvné dohody medzi poskytovateľom a objednávateľom. Poskytovateľ nemôže zaručiť, že bude spĺňať subjektívne preferencie objednávateľa, jeho zástupcu, agenta alebo zúčastnených tretích strán na tlmočenie. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za následnú škodu alebo stratu zapríčinenú nesprávnou alebo inou interpretáciou tlmočenia. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami tlmočenia zodpovedá poskytovateľ do výšky odmeny za preklad.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Ak tieto obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona číslo 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov ak je objednávateľ podnikateľom podľa Obchodného zákonníka,. Ak je objednávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, riadia sa právne vzťahy, ktoré nie sú neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dohodami medzi zmluvnými stranami, Občianskym zákonníkom.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami a na základe vzájomnej dohody. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

3. Písomné dohody medzi objednávateľom a poskytovateľom odchýľujúce sa od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.

4. Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

5. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami posudzujú podľa platných obchodných podmienok v čase vzniku zmluvy medzi zmluvnými stranami.

6. Tieto podmienky spoločnosti Sofea, s. r. o. sú platné a záväzné pre zmluvné strany odo dňa 15.01.2009.