Sofea slovenčina 日本語
Preklady

Často prekladané dokumenty:
návody, dokumentácia, zápisnice, správy, zmluvy, normy

Nevyhnutné údaje na potvrdenie objednávky:
1) Meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkárne alebo bydliska objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak je pridelené.
2) Telefónne číslo, pokiaľ možno email na osobu zodpovednú za konzultácie. Viac.
3) Druh a rozsah požadovaných služieb.
4) Druh a formát média dodávaného objednávateľom na vykonanie služieb. Viac.
5) Požadované cieľové médium a jeho formát. Viac.
6) Požadovaný termín dodania služieb. Viac.
7) Požadovaný spôsob dodania poskytovaných služieb. Viac.
8) Vyhlásenie objednávateľa o znalosti práv tretích osôb, ktorými môže byť zaťažený predmet objednávky. Viac.
9) Súhlas objednávateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami. Viac.

Ako prebieha objednávka:
• oznámite nám údaje o Vašej objednávke
• oznámime Vám naše možnosti a cenu za realizáciu objednávky
• v prípade Vášho akceptovania našej ponuky nám pošlete zdrojové materiály
• potvrdíme objednávku

Fakturácia, úhrada za služby:
• odmena za preklady sa uhrádza bankovým príkazom na úhradu, ak nie je dohodnuté ináč
• pre preklady s úhradou nad 5.000Sk vyžadujeme platbu alebo zálohu podľa dohody najneskôr do termínu odovzdania prekladu

Prekladateľské služby vykonávame podľa normy STN EN 15038 Prekladateľské služby-Podmienky na prekladateľské služby.
Naspäť  |  Dopredu